Zásady zpracování osobních údajů

 

Tento dokument poskytuje informace o zpracování osobních údajů společností FuturNET, s.r.o. IČ 04033191, DIČ CZ04033191, se sídlem Jašíkova 1533/4, Praha 4 – Chodov, 149 00 (dále jen „Správce“). Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018 a jsou v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Tímto dokumentem Správce zajišťuje informační povinnost vyplývající z GDPR.

1.    Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Subjekt údajů“), tj. jakékoliv údaje, které umožňují identifikovat fyzickou osobu.

2.    Zpracování osobních údajů

jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

3.    Rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává pouze následující osobní údaje (dále jen „OÚ“)

 • OÚ požadované platnou legislativou (především zákon o elektronických komunikacích, zákon o účetnictví)
 • OÚ nutné k plnění smlouvy, především poskytování objednaných služeb, zboží a související servisní podpory
 • oprávněné zájmy Správce (zasílání informací týkajících se poskytovaných služeb, uzavřených smluv a informací o nových službách)
 • z výše uvedených důvodu zpracováváme především následující OÚ:
  • jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů
  • datum narození
  • bydliště, korespondenční adresa, adresa přípojného místa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů
  • e-mailová adresa a telefonní číslo
  • IP adresa, ze které k námi poskytované službě přistupujete
  • informace o zařízení, pomocí nichž využíváte naše služby
 • ke zpracování výše uvedených OÚ není potřeba souhlas se zpracováním OÚ, neboť existuje některý z výše uvedených oprávněných zájmů.

4.    Správce OÚ a dlaší subjekty, které mají přístup k OÚ

Osobní údaje zpracovává především Správce – společnost FuturNET, s.r.o., IČ 04033191, DIČ CZ04033191, se sídlem Jašíkova 1533/4, Praha 4 – Chodov, 149 00. K OÚ mají přístup někteří dodavatelé Správce. Tito dodavatelé OÚ nevyužívají pro vlastní potřebu, jsou tedy pouze zpracovateli OÚ. Mezi tyto dodavatele patří následující:

 • NET service solution, s.r.o. (dodavatel informačního systému)
 • IPEX a.s. (dodavatel VoIP a mobilních služeb)
 • sledovanitv.cz s.r.o. (dodavatel IPTV služeb)

5.    Doba uchování osobních údajů

OÚ jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv mezi správcem a zákazníkem. Po ukončení smluvního vztahu jsou OÚ smazány jakmile neexistuje žádný oprávněný zájem k jejich uchování.

6.    Práva subjektů údajů

právo na přístup k OÚ

 • právo na informaci o účelu, rozsahu a době uchování OÚ
 • některé OÚ jsou k dispozici v klientské zóně na www.futurnet.cz, kde má zákazník také možnost většinu OÚ aktualizovat v případě změn

právo na opravu OÚ

 • zákazník má právo na opravu OÚ pokud dojde ke změně daných OÚ

právo na výmaz OÚ

 • zákazník má právo na výmaz OÚ pokud na straně správce neexistuje oprávněný zájem na zpracování OÚ

právo na přenos OÚ

 • pokud zákazník požaduje předání svých OÚ jinému správci, správce tak učiní v rozsahu, který zákazník požaduje

právo vznést námitku proti zpracování OÚ

 • zákazník má právo vznést námitku na zpracování OÚ v případě, ze se domnívá, že neexistuje oprávnění zájem na straně správce na zpracování OÚ

právo obrátit se na Úřad pro zpracování osobních údajů (ÚOOÚ)

 • zákazník má právo obrátit se na ÚOOÚ v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práv na ochranu OÚ

právo oznámení o porušení zabezpečení OÚ

 • správce má povinnost oznámit v souladu s GDPR případy, kdy dojde k únikům OÚ

 

7.    Zabezpečení OÚ

Správce zabezpečuje veškeré OÚ přiměřenými prostředky vzhledem k rozsahu a účelu zpracování. Správce opatření na zabezpečení OÚ pravidelně kontroluje a aktualizuje.

8.    Kontaktní údaje Správce

Kontaktovat nás můžete následujícími způsoby:

telefonicky na 226 804 777

emailem na info@futurnet.cz

písemně na adresu sídla společnosti FuturNET – Jašíkova 1533/4, Praha 4, 149 00

9.    Platnost a aktualizace Zásad zpracování osobních údajů

Tento dokument je platný od 25.5.2018 a následně bude docházet k aktualizacím např. v případě rozšíření seznamu výše jmenovaných správců OÚ (např. v případě nových dodavatelů některých služeb). Aktuální znění tohoto dokumentu je přístupné na www.futrnet.cz